فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. برنامه نویس وب

برنامه نویس وب

  • - مسلط به توسعه برنامه های مبتنی بر .NET (C# ,EF , MVC ,Web Api)
  • - مسلط به مفاهیم Object Oriented, Design Patterns
  • - مسلط با SQL Server Programming
  • - مسلط با HTML, CSS, JavaScript
  • - مسلط با نرم افزارهای Source Control
  • - آشنا با مفاهیم رمزنگاری
  • - توانایی درک مسئله و ارائه راه حل
  •