فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. برنامه نویس Back-End

برنامه نویس Back-End

• مسلط به توسعه برنامه های مبتنی بر C# ,EF ,ORM , MVC ,Web Api).NET)
• آشنا به مفاهیم Object Oriented, Design Patterns 
• آشنا با SQL Server Programming
• آشنا با HTML, CSS, JavaScript
• آشنا با نرم افزارهای Source Control 
• آشنا با مفاهیم رمزنگاری 
• باهوش، مستعد، منضبط و چابک
• توانایی درک مسئله و ارائه راه حل
• توانایی کار تیمی، متعهد و مسئولیت پذیر
• توانایی مستندسازی
• آشنا با مفاهیم پرداخت و بانکی