فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. کارشناس مدیریت محصول

کارشناس مدیریت محصول

شرایط احراز:

  • • سن  24-40
  • • سابقه کاری 2 سال در سمت مشابه
  • • مدرک تحصیلی ترجیحاً مرتبط با رشته های مدیریت یا مهندسی صنایع (یا دارای سابقه کاری مرتبط با مدیریت محصول)

شرح شغل و وظایف:

• نظارت مستمر بر شاخص های عملکردی محصول و ارائه گزارش های ادواری؛
• بررسی اقدامات رقبا، وضعیت بازار، تغییر تحولات نوآورانه و ارائه گزارش های ادواری؛
• ارائه طرح های توسعه محصول، مطابق با نیاز مشتریان و نیز نقشه توسعه محصول؛
• همکاری با واحدهای ذیربط (مانند معاونت فناوری اطلاعات و...) جهت اطمینان از توسعه محصول یا فیچر در زمان مناسب؛
• تعامل با شرکت های ارائه کننده خدمات مختلف، جهت عقد قرارداد، ارائه سرویس و نظارت بر عملکرد ایشان در بستر محصول؛
• ارائه راهکارهای ترویجی/تشویقی جهت هدایت مشتریان به استفاده بیشتر از محصول؛
• انجام تحلیل های مختلف در خصوص عملکرد محصول؛