فراخوانی فراخوانی ...
 1. فرصت های شغلی
 2. برنامه نویس ارشد وب

برنامه نویس ارشد وب

 •  
 • - مسلط به مفاهیم Object Oriented  و Clean code
 • - مسلط به توسعه برنامه های مبتنی بر Net. (C# ,EF ,ORM , MVC ,Web Api)
 • - مسلط به پیاده سازی RESTful APIs
 • - آشنا با مفاهیم رمزنگاری
 • - آشنا به مفاهیم معماری نرم افزار (TDD, DDD)
 • - مسلط به مفاهیم performance and scalability concepts
 • - مسلط به (multi-threaded applications, threads, locking)
 • - آشنا به معماری SOA
 • - آشنا به  Best practice in design patterns
 • - آشنا به Relational databases (SQL server)
 • - سابقه کار با HTML, CSS, JS
 • - آشنا به JavaScript frameworks
 • - توانایی درک مسئله و ارائه راه حل
 • - حداقل 6 سال سابقه کار مرتبط
 •  
 •