فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. کارشناس مرکز تماس

کارشناس مرکز تماس

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز :

- روابط عمومی بالا
- قدرت حل مسئله 
- پیگیر و صبور در برابر مشتریان 
- گویش و ادبیات مناسب
- آشنا به کامپیوتر و اینترنت
- داشتن روحیه کار تیمی و انعطاف پذیری بالا
- مسئولیت پذیر