فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. کارشناس تحلیل و طراحی

کارشناس تحلیل و طراحی

 

- آشنایی با تدوین سند نیازمندیها و تحلیل نیاز
- آشنایی با متدولوژی توسعه Agile
- آشنایی با Artifact های تحلیل و طراحی
- آشنایی با ابزارهای مستند سازی
- داشتن روحیه تعامل و کار تیمی نیاز اصلی بوده و آشنایی با کسب و کار حوزه پرداخت الکترونیک اولویت محسوب می شود.