فراخوانی فراخوانی ...
puls app

پالس (ویژه پذیرندگان)

اپلیکیشـن پالــس بـرای ارائـه خـدمات پشتیبــانی بـه پذیرندگــان شرکـت «پرداخت الکترونیک ســداد»طراحی شـده است. پذیرندگان ما می توانند با نصب این اپلیکیشن در هـر ساعت از شبـانه روز درخواست پشتیبانی داده یا به ریـز تمام تراکـنش هایشان دستـرسی داشته باشـند. پالس یک اتومـاسیون پشتیبانی روی تلفن همـراه پذیرندگـان است.

جهت دریافت نسخه اندروید پالس

puls app puls app

جهت دریافت نسخه IOS پالس