فراخوانی فراخوانی ...
sadad pc-pos

کارتخوان متصل به سیستم

این کارتخـوان قابلیت اتصـال به سیستـم های کـامپیوتری را دارد و عملکـرد آن به فرمان کامپیوتر است.

ویـژگی هـا

مشخصه اصلی این کارتخوان آن است که با صدور فاکتور در سیستم حسابداری یا پورتال سازمان، دستور انجام تراکنش به همراه مبلغ و سایر اطلاعات مورد نیاز را از کامپیوتر دریافت و تنها زمانی اقدام به چاپ رسید می کند که مبلغ سند از کارت بانکی مشتری کسر شده باشد. همچنین این کارتخوان اطلاعات لازم برای ثبت در سیستم حسابداری یا پورتال را به کامپیوتر ارسال می کند.

مـزایـا