فراخوانی فراخوانی ...

کارتخوان متصل به سیستم

این کارتخـوان قابلیت اتصـال به سیستـم های کـامپیوتری را دارد و عملکـرد آن به فرمان کامپیوتر است.

ویـژگی هـا

مشخصه اصلی این کارتخوان آن است که با صدور فاکتور در سیستم حسابداری یا پورتال سازمان، دستور انجام تراکنش به همراه مبلغ و سایر اطلاعات مورد نیاز را از کامپیوتر دریافت و تنها زمانی اقدام به چاپ رسید می کند که مبلغ سند از کارت بانکی مشتری کسر شده باشد. همچنین این کارتخوان اطلاعات لازم برای ثبت در سیستم حسابداری یا پورتال را به کامپیوتر ارسال می کند.

مـزایـا