فراخوانی فراخوانی ...
sadad mission

مامـوریت شرکـت

شرکت پرداخت الکترونیک سداد ماموریت اصلی خود را پیشبرد اهـداف نظام پرداخت الکترونیکی کشـور و تقویت پروژه های دولت الکترونیک تعریف کرده است. برای بجا آوردن این ماموریت و تحقق اهداف مذکور ما عمیقا به ارزش­های ذیل متعهدیم و برای به انجام رساندن آنها لحظه ­ای از تلاش فروگذار نمی کنیم.

ارزش ها

  • ایجاد بستری امـن، پایدار و مطمئن برای نقل و انتقال الکترونیکی پول و اطلاعات
  • حذف مغایرت از چرخه تراکنش ها به منظور اجتناب از ایجاد وقفـه در داد و ستـد
  • تمـرکـز بر فنـاوری هـای روزآمد و پیشرو، و تولید ابزارهای مناسب برای حمایت از کسـب و کارهـای کوچک و متوسـط در راستای تحقق اصـل مشـتری مـداری
  • ایجاد زیرساخت های تحلیل داده به منظور یاری رساندن و بهره مند ساختن همـه مشتریان از امکانات هـوش بازار
  • تمرکـز بر تعهـدات و مسئولیت­ های اجتمـاعی، اخلاقی و زیسـت محیطی برای افزایش نیکی و خـیر همگـانی
  • ایجاد یک محیـط کـاری مناسب و مشـوق خلاقیت و نوآوری برای کارکنان شرکت