فراخوانی فراخوانی ...
sadad financial contradiction

مغایرت های مالی

صحت تراکنش های ما بیش 99 درصد است. این مهم به یمن بهسازی شبکه شهاب و ارتقای سوئیچ پذیرندگان و نیز به روز رسانی کارتخوان های ما بدست آمده است. هیچ مغایرت غیرقابل تشخیصی روی بستر ما رخ نمی دهد. اندک مغایرت های رخ داده نیز کاملا ردیابی و رفع می شوند.

تعهــد مـا

مغـایرت های مالی به هر مبلغ، طی حداکثر 48 ساعت، به حساب فرد ذی نفع اعم از پذیرنده یا دارنده کارت از منبع حساب شرکت واریز می شود. به این ترتیب مشتریان ما منتظر واریز مبلغ مغایرت از سوی بانکها نمی مانند، که معمولا 72 ساعت به طول می انجامد.