فراخوانی فراخوانی ...
sadad - سداد

دربــاره شـرکـت

شـرکت پرداخت الکترونیک سداد در سال 1393 از سوی بانک ملـی، بزرگتریـن نهاد بانکی خاورمیانه، ماموریت یافت تا به ارائه خدمات نوین پرداخت الکترونیکی بپردازد و پاسخگوی نیازهای جامعه در این زمینه باشد.ظهور فناوری های اطلاعاتی جدید، تحولات عظیمی در زمینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی رقم زده است.

فعالیت های اصلی

شرکت پرداخت الکترونیک سـداد می­کوشد سـه محـور اصلی ذیـل را با ایجاد راهکارهای خلاق در حوزه پرداخت و بهره گـیری از کاربردهای روزآمـد دانش و فناوری دنبال کند:

  • کمک به مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • تولید نرم­ افزارهای پرداخت
  • پشتیبانی ابزارهای پرداخت

دستاوردها