فراخوانی فراخوانی ...

خط مشی مدیریتی

تاریخ انتشار : ۲ - ۷ - ۱۳۹۷

پرداخت الکترونیک سداد بر پایه مقررات «اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. علاوه‌براین، پرداخت الکترونیک سداد به منظور انطباق با استانداردهای جهانی مدیریت کیفی اقدام به اخذ گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی کرده است. شرکت پرداخت الکترونیک سداد اکنون دارای گواهینامه‌های‌ استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت، امنیت اطلاعات، سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتریان است:

  • ISO9001:2015    گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
  • ISO10002:2014   گواهینامه امنیت اطلاعات
  • ISO27001:2013  گواهینامه سنجش رضایت مشتریان
  • ISO10004:2012  گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتریان

پرداخت الکترونیک سداد خود را متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم را برای برآورده‌ساختن الزامات این استانداردها فراهم آورد و اثربخشی برنامه خود را از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای بررسی کند.