فراخوانی فراخوانی ...

هیئت مدیره

تاریخ انتشار : ۱۴ - ۵ - ۱۳۹۷

هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد. هیئت مدیره شرکت سداد. هیئت مدیره سداد بانک ملی

فرامر خالقی، رئیس هیئت مدیره، نماینده شرکت داده‌ورزی سداد

محمدمهدی صادق، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، نماینده شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد(پارس)

علیرضا موسوی، عضو غیرموظف هیئت مدیره و معاون طرح‌ و برنامه، نماینده شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

منوچهر رضانیا، عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی 

مهدی علی‌آقایی، عضو غیر موظف هیئت مدیره، نماینده شرکت طرح‌ و‌ توسعه آینده پویا