پرداخت الکترونیک سداد موفق به دریافت سه استاندارد جدید شد

تاریخ انتشار : ۲۳ - ۸ - ۱۳۹۶

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در پی افزایش کیفیت خدمات و محصولات خود موفق به دریافت سه گواهینامه جدید استاندارد شد.

استانداردهای ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۰۰۰۲ و ISO ۱۰۰۰۴ سه استاندارد جدید است که این شرکت توانسته است، آنها را کسب کند.

ISO ۹۰۰۱ استانداردی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت است. استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ ناظر است بر رسیدگی به شکایات مشتریان و استاندارد ISO ۱۰۰۰۴ نیز مربوط به پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری است.

کسب گواهینامه‌های کیفی و فنی از این دست، نشانی از اعتقاد یک شرکت به اصل مشتری‌مداری و نوید بخش آینده‌ای روشن‌تر است.