فراخوانی فراخوانی ...

کارتخوان متصل به سیستم

: ۱۶ - ۵ - ۱۳۹۶

کارتخوان متصل به سیستم (PC-POS)

این کارتخوان  قابلیت اتصال به سیستم های کامپیوتری را دارد و عملکرد آن به فرمان کامپیوتر است. بدین ترتیب که با صدور فاکتور در سیستم حسابداری یا پورتال سازمان، دستور انجام تراکنش به همراه مبلغ و سایر اطلاعات مورد نیاز از کامپیوتر به کارتخوان ارسال می شود و سیستم تنها در صورتی اقدام به چاپ رسید می کند که مبلغ سند از کارت بانکی مشتری کسر شده باشد. همچنین کارتخوان اطلاعات لازم برای ثبت در سیستم حسابداری یا پورتال را به کامپیوتر می فرستد. افزایش قابل توجه سرعت و جلوگیری از بروز اشتباهات انسانی، دستاورد مهم استفاده از این سرویس است. استفاده از کارتخوان های متصل به سیستم به سازمان هایی که با ارباب رجوع حضوری سر وکار دارند پیشنهاد می شود.