هیئت مدیره

فرامرز خالقی، رئیس هیئت مدیره، نماینده شرکت داده‌ورزی سداد

محمدمهدی صادق، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، نماینده شرکت پارس تکنولوژی سداد

علیرضا موسوی، عضو غیرموظف هیئت مدیره و معاون طرح‌ و برنامه، نماینده شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

منوچهر رضانیا، عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی 

مهدی علی‌آقایی، عضو غیر موظف هیئت مدیره، نماینده شرکت طرح‌ و‌ توسعه آینده پویا