فراخوانی فراخوانی ...

هیات مدیره

فرامر خالقی، رئیس هیات مدیره، نماینده شرکت داده ورزی سداد

محمدمهدی صادق، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، نماینده شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد(پارس)

علیرضا موسوی، عضو غیرموظف هیات مدیره و معاون طرح و برنامه، نماینده شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

منوچهر رضانیا، عضو موظف هیات مدیره، نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 

مهدی علی آقایی، عضو غیر موظف هیات مدیره، نماینده شرکت طرح و توسعه آینده پویا