فراخوانی فراخوانی ...

ثبت درخواست پذیرندگی


مدارک لازم برای ثبت درخواست کارتخوان:
 (اشخاص حقیقی):
 شماره حساب بانک ملی
تصویر مدارک زیر:
کارت ملی (پشت و رو)
 شناسنامه (صفحه اول)
قبض تلفن محل نصب کارتخوان (برای کارتخوانهای ثابت)
سند مالکیت سیم کارت (برای کارتخوانهای سیار)
 سند مالکیت یا اجاره نامه یا جواز کسب
 (اشخاص حقوقی): 
شماره حساب بانک ملی
تصویر مدارک زیر:
کارت ملی (پشت و رو)
شناسنامه (صفحه اول)
قبض تلفن محل نصب کارتخوان (برای کارتخوانهای ثابت)
سند مالکیت سیم کارت (برای کارتخوانهای سیار)
اساسنامه 
آخرین آگهی تغییرات
روزنامه رسمی آگهی تاسیس

مدارک لازم برای ثبت درخواست درگاه اینترنتی:
 (اشخاص حقیقی):
 شماره حساب بانک ملی
نماد اعتماد الکترونیکی
تصویر مدارک زیر:
کارت ملی (پشت و رو)
 شناسنامه (صفحه اول)
 (اشخاص حقوقی): 
شماره حساب بانک ملی
نماد اعتماد الکترونیکی
تصویر مدارک زیر:
کارت ملی (پشت و رو)
شناسنامه (صفحه اول)
اساسنامه 
آخرین آگهی تغییرات
روزنامه رسمی آگهی تاسیس

 جهت ثبت درخواست پذیرندگی از لینک زیر استفاده کنید.

https://novin.sadad.co.ir/RG