فراخوانی فراخوانی ...

ثبت درخواست پذیرندگی

تاریخ انتشار : ۱۶ - ۵ - ۱۳۹۶

ثبت درخواست پذیرندگی

مدارک لازم برای ثبت درخواست کارتخوان (pos) :

 (اشخاص حقیقی):

 شماره حساب بانک ملی

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی (پشت و رو)

قبض تلفن محل نصب کارتخوان

 سند مالکیت یا اجاره نامه یا جواز کسب

 (اشخاص حقوقی):

شماره حساب بانک ملی

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی تمام صاحبان امضا (پشت و رو)

قبض تلفن محل نصب کارتخوان

 آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

آگهی تاسیس

مدارک لازم برای ثبت درخواست درگاه اینترنتی (IPG):

 (اشخاص حقیقی):

 شماره حساب بانک ملی

نماد اعتماد الکترونیکی

سایت اینترنتی (تارگاه)

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی (پشت و رو)

 (اشخاص حقوقی):

شماره حساب بانک ملی

نماد اعتماد الکترونیکی

سایت اینترنتی (تارگاه)

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی تمام صاحبان امضا (پشت و رو)

اساسنامه

آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

آگهی تاسیس

 جهت ثبت درخواست پذیرندگی از لینک زیر استفاده کنید.

https://mmp.sadadpsp.ir/