فراخوانی فراخوانی ...

ثبت درخواست پذیرندگی


مدارک لازم برای ثبت درخواست کارتخوان (pos) :

 (اشخاص حقیقی):

 شماره حساب بانک ملی

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی (پشت و رو)

قبض تلفن محل نصب کارتخوان

 سند مالکیت یا اجاره نامه یا جواز کسب

 (اشخاص حقوقی):

شماره حساب بانک ملی

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی تمام صاحبان امضا (پشت و رو)

قبض تلفن محل نصب کارتخوان

اساسنامه

آخرین آگهی تغییرات

روزنامه رسمی آگهی تاسیس

مدارک لازم برای ثبت درخواست درگاه اینترنتی (IPG):

 (اشخاص حقیقی):

 شماره حساب بانک ملی

نماد اعتماد الکترونیکی

سایت اینترنتی (تارگاه)

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی (پشت و رو)

 (اشخاص حقوقی):

شماره حساب بانک ملی

نماد اعتماد الکترونیکی

سایت اینترنتی (تارگاه)

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی تمام صاحبان امضا (پشت و رو)

اساسنامه

آخرین آگهی تغییرات

روزنامه رسمی آگهی تاسیس

 جهت ثبت درخواست پذیرندگی از لینک زیر استفاده کنید.

https://novin.sadad.co.ir/RG