فراخوانی فراخوانی ...

مغایرت های مالی

تاریخ انتشار : ۱۶ - ۵ - ۱۳۹۶

مغایرت های مالی

مغایرت های مالی

صحت تراکنش های ما بیش 99 درصد است. این مهم به یمن بهسازی شبکه شهاب و ارتقای سوئیچ پذیرندگان و نیز به روز رسانی کارتخوان های ما بدست آمده است.
هیچ مغایرت غیرقابل تشخیصی روی بستر ما رخ نمی دهد. اندک مغایرت های رخ داده نیز کاملا ردیابی و رفع می شوند.
مغایرت های مالی به هر مبلغ، طی حداکثر 48 ساعت، به حساب فرد ذی نفع اعم از پذیرنده یا دارنده کارت از منبع حساب شرکت واریز می شود. به این ترتیب مشتریان ما منتظر واریز مبلغ مغایرت از سوی بانکها نمی مانند، که معمولا 72 ساعت به طول می انجامد.