فراخوانی فراخوانی ...

ماموریت شرکت

شرکت پرداخت الکترونیک سداد ماموریت اصلی خود را پیشبرد اهداف نظام پرداخت الکترونیکی کشور و تقویت پروژه های دولت الکترونیک تعریف کرده است. برای بجا آوردن این ماموریت و تحقق اهداف مذکور ما عمیقابه ارزش­های ذیل متعهدیم و برای به انجام رساندن آنها لحظه ­ای از تلاش فروگذار نمی کنیم.

ایجاد بستری امن، پایدار و مطمئن برای نقل و انتقال الکترونیکی پول و اطلاعات

حذف مغایرت از چرخه تراکنش ها به منظور اجتناب از ایجاد  وقفه در داد و ستد

تمرکز بر فناوری های روزآمد و پیشرو، و تولید ابزارهای مناسب برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای تحقق اصل مشتری مداری

ایجاد زیرساخت های تحلیل داده به منظور یاری رساندن و بهره مند ساختن همه مشتریان از امکانات هوش بازار

تمرکز بر تعهدات و مسئولیت­ های اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی برای افزایش نیکی و خیر همگانی

ایجاد یک محیط کاری مناسب و مشوق خلاقیت و نوآوری برای پرسنل شرکت