ثبت جزئیات پرداخت
  • شماره ملی باید متعلق به فرد مسافر باشد.
  • در انتخاب نوع سفر دقت نمایید.
  • پس از پرداخت امکان تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت.
  • پس از پرداخت، پیامکی حاوی اطلاعات پرداخت به شماره وارد شده ارسال می گردد.
  • نمونه فایل
انتخاب سفر
تلفن همراه
کد امنیتی
ارسال
کدملی نوع سفر مبلغ(ریال)
جمع مبلغ :
پرداخت
رکوردی اضافه نشده است